Cu privire la declararea perioadelor de aflare în concediu de maternitate, concediu de îngrijire a copilului până la 3 ani şi concediu paternal

Potrivit art. 5 alin 1¹ din Legea 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, sunt obligaţi să prezinte, pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informaţia aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale, potrivit formei şi modului aprobat de Ministerul Finanţelor, în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal.

Astfel, Informaţia IRM 19 se prezintă la necesitatea declarării anumitei informaţii despre angajat, scopul acesteia fiind acordarea în termen a prestaţiilor de asigurări sociale sau activarea/dezactivarea poliţei medicale şi nu are o perioadă de raportare prestabilită. Pe parcursul ultimelor perioade, frecvent de către angajatori sunt abordate problemele aferente reflectării în IRM 19 dar şi în Darea de seamă IPC 21 a situaţiilor de acordare a concediilor de maternitate, îngrijire a copilului, situaţiile de revenire la serviciu a angajaţilor aflaţi în concediu de îngrijire a copilului.

Aşadar, rubricile 5, 6, şi 7 sunt predestinate reflectării informaţiei doar pentru acei angajaţi care au solicitat acordarea concediului de îngrijire a copilului până la 3 ani, concediului de îngrijire a copilului de la 3 la 4 ani şi concediului paternal. Important este de comunicat că în col. 5 care este predestinată reflectării codului categoriei persoanei asigurate pot fi acceptate doar 3 categorii, 157 „persoană care se află în concediu de îngrijire a copilului până la 3 ani”, 158 „persoană care se află în concediu de îngrijire a copilului de la 3 la 4 ani”, 165 „persoană care se află în concediu paternal”.

Darea de seamă IPC 21 se prezintă lunar de către angajator către Serviciul Fiscal de Stat şi se completează conform cerinţelor prestabilite în Instrucţiunea cu privire la modul de completare a acesteia.

În continuare propunem unele aspecte ce ţin de prezentarea dărilor de seamă în toate cazurile menţionate pentru a nu fi afectate persoanele asigurate la stabilirea indemnizaţiilor.

Declararea perioadelor  pentru acordarea indemnizaţiei de maternitate

Indemnizaţia de maternitate este una din indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. La acordarea de către angajator a concediului de maternitate pe o perioadă de 126 de zile, perioada nu se declară în Informaţia IRM 19 şi nici în Darea de seamă IPC 21. Temei pentru stabilirea acestui tip de indemnizaţii este Certificatul medical pentru sarcină şi lăuzie eliberat de către instituţia medicală în baza căruia se stabileşte indemnizaţia.

Totodată se constată situaţii de solicitare a acordării indemnizaţiei soţiei din venitul asigurat al soţului. Informaţia IRM 19 şi Darea de seamă IPC 21 de asemenea nu se prezintă de către angajator.

Declararea perioadelor la acordarea indemnizaţiei de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani

La solicitarea de către angajatul entităţii economice a acordării concediului pentru îngrijirea copilului până la 3 ani, angajatorul va perfecta ordinul de acordare a concediului. Informaţia din ordinul perfectat de către angajator cu privire la acordarea concediului de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani se declară prin intermediul Informaţiei IRM 19 cu codul categoriei 157 „persoană care se află în concediu de îngrijire a copilului până la 3 ani”. Prezentarea Informaţiei IRM 19 este obligatorie indiferent de faptul dacă concediul de îngrijire a copilului până la 3 ani este solicitat de către mama sau tatăl copilului. În Darea de seamă IPC 21 aceste perioade nu se reflectă.

În cazul persoanelor care după acordarea concediilor de îngrijire a copilului decid să revină la muncă, din prima zi de activitate se prezintă informaţia în IPC 21. Revenirea la serviciu nu se declară în Informaţia IRM 19.

Declararea perioadelor la acordarea concediului paternal

Concediul paternal se stabileşte tatălui copilului nou născut în baza unei cereri depuse de către acesta. În baza cererii depuse, angajatorul perfectează ordinul de acordare a concediului paternal. În termen de până la 10 zile lucrătoare de la data perfectării, angajatorul este obligat să prezinte Informaţia IRM 19.

În cazul Informaţiei IRM 19, este obligatorie declararea categoriei persoanei asigurate 165 „persoană care se află în concediu paternal” pentru toţi angajatorii, adică inclusiv şi pentru entităţile unde persoana asigurată desfăşoară activităţi prin cumul. Atenţionăm că, potrivit pct. 32 din Hotărârea Guvernului 1245/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale, pentru perioada concediului paternal care se suprapune cu perioada în care tatăl a desfăşurat activitate de muncă, se plăteşte salariu, dar nu indemnizaţie. În asemenea situaţie, pentru perioada de suprapunere, indemnizaţia plătită se restituie în modul prevăzut de prezentul Regulament. Prin urmare, dacă tatăl nu a activat pe perioada concediului paternal, perioada respectivă este obligatoriu de a fi omisă din Darea de seamă IPC 21.

Prezentăm informaţia succintă structurată în tabelul următor, pe diferite situaţii de acordare a concediilor de maternitate, îngrijire a copilului, situaţiile de revenire la serviciu a angajaţilor aflaţi în concediu de îngrijire a copilului.

Despre declararea perioadelor în Informaţia IRM 19 şi Darea de seamă IPC 21

Distribuie