Realizarea Planului de acțiuni al Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2020

Foto: mei.gov.md

Ministerul Economiei și Infrastructurii a publicat Raportul de monitorizare privind implementarea Planului de acțiuni al Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2020.

Potrivit documentului, Planul de acțiuni al Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2020 a inclus 37 de obiective strategice, cu un număr total de 253 acțiuni. Dintre acestea, până la finele anului trecut, au fost realizate 150 acțiuni, ceea ce constituie 59,3%, 93 acțiuni au fost transferate pentru anul 2021, iar 10 acțiuni au fost suspendate. De asemenea, în contextul crizei pandemice de COVID-19 și, în funcție de evoluția situației social-economice, subdiviziunile MEI au fost implicate în realizarea unui volum de circa 100 de acțiuni ad-hoc.

Totodată, se constată că unele actiuni planificate nu au putut fi realizate în termen din cauza condițiilor pandemice, neadoptarea actelor legislative primare ce determinau temeiul pentru elaborarea cadrului secundar, aminarea din cauza COVID-19 a unor acțiuni prestabilite pe dimensiunea de cooperare internatională ș.a.

Acțiunile și intervențiile realizate pe parcursul anului 2020 au vizat domeniile: politici economice, transport și infrastructura drumurilor, cooperare economică internațională, infrastructura calității și supravegherea pieței, societate informațională, economie digitală și infrastructură de comunicații, securitate și eficiență energetică, construcții.


Astfel, printre cele mai importante realizări pe domeniul politici economice au fost:

– susținerea sectorul IMM prin toată gama de servicii și Programe de suport financiar și mentorat gestionate de ODIMM, de care au beneficiat cumulativ 15 mii agenți economici sau potențiali antreprenori.

– lansarea Programului de susținere a Digitalizării IMM-urilor, în cadrul acestuia au fost aprobate spre finanțare 180 de afaceri, în sumă totală de 11,36 mil. lei.

– lansarea noilor instrumente dedicate creșterii și sporirii competitivității IMM, precum și consolidării infrastructurii în regiuni: Programul de Ecologizare a IMM, Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora, Programul-pilot de creare a Platformele Industriale Multifuncționale.

– alocarea suplimentară a 50 mil. lei pentru capitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor cu elaborarea unui nou Produs de garantare în contextul crizei.

– simplificarea condițiilor de activitate în domeniul turismului: a fost exclusă obligativitatea utilizării voucherului turistic, a fost introdusă posibilitatea desfășurării activității ghizilor de turism, caselor rurale, dar și prestatorilor de unele servicii de agrement din cadrul programelor turistice în baza patentei de întreprinzător ș.a. De asemenea, termenul de restituire a plăților efectuate, ca urmare a rezoluțiunii contractului de servicii turistice a fost modificat și extins până la 31 decembrie 2021, iar cota TVA la serviciile de cazare și de alimentație publică a fost redusă de la 15% la 12%.

– modificarea Legii insolvabilității nr. 149/2012, care permite întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate a accesului la creditare (finanțarea post-intentare a întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate), în vederea oferirii persoanelor juridice aflate în dificultate financiară șansa de a se restructura (a doua șansă), aplicând procedura accelerată extrajudiciară de restructurare.

– modificarea unor acte normative, prin care se stabilește obligativitatea autorităților emitente de acte permisive de a elibera actele prin Sistemul informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive, care la rândul său va genera un cod unic pentru fiecare act permisiv.

Pe domeniul infrastructurii drumurilor, în 2020 au fost reparate capital în total 284 km. de drumuri, dintre care:

– din mijloacele Fondului rutier a fost asigurată întreținerea de rutină a întregii rețele de 5857 km de drumuri naționale;

– din resursele bugetului de stat pentru implementarea Programului „Drumuri 2020” au fost reparate peste 900 km de drumuri comunale și străzi în cele peste 900 de primării din toată republica.

– din fonduri externe (BERD, BEI, CE, BM) au fost reabilitate și date în exploatare 140 km de drumuri, iar în proces de execuție sunt 27 contracte de reabilitare, modernizare sau extindere a drumurilor cu o lungime totală de peste 540 km.

În anul 2020, în sectorul electroenergetic au fost realizate următoarele acțiuni:

– a fost inițiată construcția proiectului LEA 400 kV Isaccea – Vulcănești – Chișinău și a stației Back to Back aferente, iar în proces de examinare este edificarea celei de-a doua interconexiuni cu Sistemul Electroenergetic al României – LEA 400 kV Bălți – Suceava.

În contextul asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale a fost finalizată construcția gazoductului Ungheni-Chișinău, precum și conectarea la conducta T1 a coridorului Trans Balcanic. Dea semenea, a fost finalizată implementarea a două proiecte majore de modernizare a infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică din mun. Chișinău și mun. Bălți, cu un buget cumulativ de cca. 50 milioane EUR.

Domeniul tehnologiei informației și comunicații a fost marcat de următoarele evoluții de bază:

– a fost aprobată și se implementează Foia de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitalizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic – un set de măsuri absolut necesare pentru a crea condiții de adaptare la noile condiții de criză pandemică a agenților economici și instituțiilor statului.

– a fost aprobată crearea Fondului de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice.

– a fost dat în exploatare sediul modern al Serviciului Național Unic pentru apeluri de urgență 112 și consolidată capacitatea instituțională a acestei entități cruciale pentru perioada stării de urgență în sănătate publică

– în contextul tranziției la televiziunea digitală terestră, au fost asigurate cu convertoare DTV gratuite circa 23 de mii de familii social vulnerabile, semnalul digital având acoperire de 97% din teritoriu și 96% din populația țării, oferind acces gratuit la 12 posturi TV, inclusiv în localitățile din stânga Nistrului.

Pe dimensiunea de cooperare economică internațională a fost asigurată continuarea procesului de implementare a prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și ale Acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA), nivelul de implementare al acestuia constituind cca 64,6%. Actualmente, spre piața europeană sunt direcționate circa 60% din exporturile RM, numărului companiilor exportatoare în UE a fost de 1980 de companii, din totalul de 2518 de agenți economici implicați în activități de export.

Mai multe informații privind progresele înregistrate în perioada de raportare, precum și gradul de realizare a priorităților trasate pentru anul 2020, puteți afla accesând Raportul anual de activitate al Ministerului Economiei si Infrastructurii pentru anul 2020 – https://mei.gov.md/ro/content/rapoarte-de-activitate

Distribuie